Designaren og dei digitale læremidla

Designaren og dei digitale læremidla
Vibeke Hauge
2013

Digitale medier åpner for et uavgrenset romlig omfang og forskjellige former for formidling av lærestoffet
Utnytte mulighetene som kommer med mediet
Interaktive visualiseringer et verktøy med stort potensiale i skolen

Takkeliste og suksesskriterier: Hva skal til for at jeg når det er avsluttet ser prosjektet som vellykket?

"Det visuelle materialet skal ikkje berre vere til pynt"

Senter for IKT i utdanningen, kvalitetskriterier for digitale læremidler

Design thinking - inherently optimistic, constructive and experiental - addresses the needs of the people who will consume a product or service and the infrastructure that enables it. By working closely with the clients and consumers, design thinking allows high-impact solutions to bubble up from below rather than being imposed from the top.

Når ein følger designtenking er ikkje arbeidsprosessen lineær, men iterativ. Saman med interessentar vekslar ein mellom det å
1) forsøke å forstå utfordringa/problemet
2) utvikle og teste idear
3) ta prosjektet frå eit prosjektstadium til å verte ein del av folk sine liv

Webside med oversikt over prosjektet (domain expired???)

https://viscomvibz.wordpress.com/ (Research Portfolio)

https://visualexplanationlibrary.wordpress.com/ (Library of Visual Explanations)